ALGEMENE VOORWAARDEN

BrinkCulinair (een samenwerkingsverband van de 2 bedrijven te weten: VanMoss en Hinke in de Keuken), gevestigd aan Brink 1 in Amsterdam.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

‘BrinkCulinair’: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van ‘BrinkCulinair’.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘BrinkCulinair’ en een cliënt waarop ‘BrinkCulinair’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Annulering door cliënt van een bestelling of inschrijving diner

 1. Bij annulering na een bestelling/inschrijving is cliënt te allen tijde verplicht €3,50 administratiekosten te betalen
 2. Bij annulering meer dan 48 uur voor aanvang diner of levering van een bestelling storten wij de betaling minus €3,50 administratiekosten terug
 3. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het diner of levering van een bestelling kunnen wij geen geld restitueren
 4. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

Artikel 4. Vertraging

 1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door ‘BrinkCulinair’ aan cliënt doorberekend.
 2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

 

 

 

 

Artikel 5. Annuleringen door ‘BrinkCulinair’

 1. ‘BrinkCulinair’ is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door ‘BrinkCulinair’ zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan ‘BrinkCulinair’ gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt ‘BrinkCulinair’ onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door ‘BrinkCulinair’ geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan ‘BrinkCulinair’ kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van ‘BrinkCulinair’, medewerkers of derden.

 

Artikel 7. Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.
 2. ‘BrinkCulinair’ kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.